Miejsce turnieju

Hala sportowa AON

ul. Czerwonych Beretów

/ ul. Frontowa – weście

na halę od obu ulic.

mapa dojazdu

Kontakt

Jacek Szafrański

tel./fax: +48 22 773 17 91

tel.kom.: +48 501 020 770

e-mail: victor@badminton.net.pl

Linki

Regulamin zawodów Amatorskich

REGULAMIN

REGULAMIN

CYKLU OTWARTYCH TURNIEJÓW

 RSL & FORZA GRAND PRIX

AMATORÓW w Badmintonie

 

Warszawa,  20/08/2017

 

I. Organizacja i terminy rozgrywek

1. Cykl rozgrywek Otwartych Turniejów Badmintona RSL & FORZA  GRAND PRIX  Amatorów  obejmuje:

  -serie turniejów klasyfikacyjnych w kategoriach

- Gier pojedynczych:

- KOBIET

- STARTERS

- BEGINNERS

            - RUNNERS UP

            - OPEN

            - 40+

            - 45+

            - 50+

-Gier podwójnych

- GIER DEBLOWYCH KOBIET

- GIER DEBLOWYCH Mę¯CZYZN

- GIER MIESZANYCH

 

2.  Zgłoszenia do gier następują w przeddzień zawodów do godz 19:00 mailem lub telefonicznie. O godz 20:00 będzie można zapoznać się z listami startowymi przesortowanymi wg kryteriów losowania. Wszelkie reklamacje do tych list można zgłaszać do godz 21:00

3.  Rozgrywki rozpoczynają się w kolejności ogłaszanej każdorazowo w przeddzień turnieju o godz 21:00

4. Terminarz turniejów publikowany jest na stronie internetowej www.badminton.net.pl

 

II. Warunki uczestnictwa

  1. Prawo startu w rozgrywkach cyklu RSL & FORZA  GRAND PRIX  Amatorów mają:

-         w turnieju OPEN i GRACH PODWÓJNYCH   wszyscy zawodnicy bez ograniczeń

-         w turnieju RUNNERS UP – zawodnicy niesklasyfikowani na listach PZBad lub sklasyfikowani ze średnią startową poniżej 100pkt w max 2 turniejach rocznie oraz bez względu na w/w klasyfikację a także bez względu na poniższe dodatkowe kryteria przydziału do grup wszystkie kobiety oraz mężczyŸni spełniający kryterium wieku tj do 14 lat lub pow 50 lat (decyduje data urodzin w dniu danego turnieju)

w turnieju KOBIET, BEGINNERS i STARTERS - zawodnicy początkujący a więc niesklasyfikowani na listach PZBad

-    w kategoriach 40+,45+,50+ zawodnik , który w dniu turnieju spełnia warunek wieku określony daną kategorią

2. Dodatkowe kryteria przydziału do grup:

                        Prawo startu w kategorii RUNNERS UP mają:

- wszyscy nowo klasyfikowani zawodnicy do momentu drugiego wygrania kategorii RUNNERS UP ( na aktualnej liście) po którym to automatyczne przeniesiony zostanie do kategorii OPEN (ponowne nabycie prawa startu w kategorii RUNNERS UP nastąpi gdy współczynnik zwycięstw w wyższej kategorii będzie mniejszy niż 30%)
- zawodnicy sklasyfikowani w poprzednim sezonie wyłącznie w kategorii RUNNERS a ich współczynnik zwycięstw był nie większy niż 80% (pod warunkiem, że zawodnik startował min 2 razy w tej kategorii w sezonie)
- zawodnicy sklasyfikowani w ostatnich 12 miesiącach wyłącznie w kategorii OPEN a ich współczynnik zwycięstw był mniejszy od 30%

            Prawo startu w kategorii BEGINNERS mają:
- wszyscy nowo klasyfikowani zawodnicy do momentu drugiego wygrania kategorii BEGINNERS ( na aktualnej liście), po którym to automatyczne przeniesiony zostanie do kategorii RUNNERS UP (ponowne nabycie prawa startu w kategorii BEGINNERS nastąpi gdy współczynnik zwycięstw w wyższej kategorii będzie mniejszy niż 30%)

- zawodnicy sklasyfikowani w poprzednim sezonie wyłącznie w kategorii BEGINNERS a ich współczynnik zwycięstw był nie większy niż 80% (pod warunkiem, że zawodnik startował min 2 razy w tej kategorii w sezonie)
- zawodnicy sklasyfikowani w poprzednim sezonie wyłącznie w kategorii RUNNERS UP a ich współczynnik zwycięstw był mniejszy od 30%
         Prawo startu w kategorii STARTERS mają:
- wszyscy początkujący zawodnicy do momentu drugiego wygrania kategorii STARTERS ( na aktualnej liście), po którym to automatyczne przeniesieni zostaną do kategorii BEGINNERS  bez możliwości powrotu do kategorii STARTERS. Uczestnik kategorii STARTERS ma prawo jednoczesnego startu w dowolnej wyższej kategorii gier pojedynczych ale po wygraniu 4-ch pojedynków w innej kategorii traci bezpowrotnie prawo startu w kategorii STARTERS.

- zawodnicy sklasyfikowani wyłącznie w kategorii BEGINNERS i mający współczynnik zwycięstw mniejszy niż 50%

 

3. Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości zgodnej z komunikatem organizacyjnym publikowanym przez organizatora na stronie internetowej

www.badminton.net.pl

4.  Zawodnik/czka ma prawo startu w 3-ch kategoriach gier w danym  terminie turnieju z zachowaniem prawa organizatora do ograniczanie tej liczby ze względów frekwencyjnych

III. System rozgrywek

1. Rozgrywki cyklu RSL & FORZA  GRAND PRIX  Amatorów prowadzone są w grach podwójnych systemem pucharowym „czwórkowym” zaś w pozostałych grach

    systemem grupowo-   pucharowym. Mecze rozgrywane są systemem do dwóch wygranych setów.

 2.W turnieju przewiduje się zarówno mecze o pełnej długości seta tj do  21 pkt jak  

    również skrócone do 15 pkt. przy czym:

          2-punktowy seting w przypadku seta do 21 pkt  zaczyna się przy stanie 20:20 i ograniczony jest 30-ym punktem, zaś w przypadku seta do 15 pkt  zaczyna

          się przy stanie 14:14 i ograniczony jest 20-ym punktem.

3. Dopuszcza się możliwość skrócenia setów do 15 pkt w na etapie gier grupowych w kategoriach STARTERS, BEGINNERS, RUNNERS UP. W zależności od

    frekwencji danego  turnieju organizator ma prawo do odwołania tego skrócenia jak też objęcia nim  dalszego etapu turnieju o rundy systemu pucharowego.

4.  Przy systemie grupowo pucharowym:

     -przy tworzeniu grup eliminacyjnych obowiązuje zasada tworzenia możliwie największej ilości grup 3-osobowych, wykluczając sytuację powstawania innej

      grupy niż 3-4 osobowej (dla 2-u lub 5-ciu osób tworzona jest jedna grupa).

5. Numery grup eliminacyjnych mają zastosowanie do ustalania kolejności rozstawiania zawodników do grup eliminacyjnych oraz rozstawiania zwycięzców

    tych grup awansujących do turnieju głównego.

6. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może zarządzić przeprowadzenie turnieju systemem pucharowym we wszystkich grach.

7. Rozstawienia zawodników do grup i w grupach oraz w systemie pucharowym następuje zgodnie z kryteriami w/g następującej kolejności zastosowania:

- ilość wygranych turniejów w aktualnej liście klasyfikacyjnej

            - ilość 2-ich miejsc w turniejach aktualnej listy klasyfikacyjnej

     - ilość 3-ich miejsc w turniejach aktualnej listy klasyfikacyjnej

     - dzika karta" jako nieobowiązkowe prawo sędziego głównego/organizatora dające możliwość(w dowolnym miejscu procesu rozstawiania) uwzględnić zawodnika (parę) całkowicie nowego o uznanym wysokim poziomie sportowym

     - miejsce na liście klasyfikacyjnej.

8.  Do oceny rankingu stosuje się korzystniejszy wariant dla danej pary wynikający bądŸ z punktacji dla tej pary bądŸ punktów wynikających z sumy  połowy ilości

     dorobku startów z innym najlepszym partnerem.

9. Kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju pucharowym ustalane są na podstawie przepisów P.Z Bad.

10. Listy klasyfikacyjne cyklu RSL & FORZA  GRAND PRIX  Amatorów tworzone są wg poniższych zasad:

-Za każde miejsce w turnieju zawodnik otrzymuje punkty podstawowe zgodnie z TABEL¥ PUNKTOW¥  plus punkty bonusowe.
-W grach podwójnych ranking jest prowadzony dla każdej osoby indywidualnie.
-Do rankingu w każdej kategorii indywidualnej zalicza się 5 najlepszych wyników każdego zawodnika / zawodniczki z ostatnich 52 tygodni.
-Organizator może połączyć podkategorie wiekowe w sytuacji, gdy nie będzie w którejś z nich wymaganego limitu trzech osób lub połączyć deble z mikstami gdy w każdej z tych kategoriach nie będzie trzech par.
-Organizator Bezpośredni ma prawo zaproponować każdemu zawodnikowi start w kategorii wyższej jeśli uzna, że poziom zgłoszonego zawodnika jest zbyt wysoki na start w danej kategorii

TABELA PUNKTOWA

Poniżej znajduje się tabela punktów podstawowych za poszczególne miejsca, do których dodawane są punkty bonusowe.

 

1

500

9

185

17

90

25

15

2

400

10

170

18

80

26

10

3

350

11

155

19

70

27

8

4

300

12

140

20

60

28

6

5

275

13

130

21

50

29

4

6

250

14

120

22

40

30

3

7

225

15

110

23

30

31

2

8

200

16

100

24

20

32

1

 

 

 

 

 

 

 

Punkty bonusowe naliczane są zależnie od frekwencji w kategorii i wynoszą 5 pkt za każdego startującego zawodnika lub 10 za każdą parę podwójną w danej kategorii.

 

 

11. Kolejność przyznawania punktów za dany turniej naliczana będzie wg zasady , że pierwszy zawodnik grupy o niższym poziomie zajmuję następne miejsce za ostatnim zawodnikiem grupy wyższej ( np. 1-szy z Runners Up będzie miał miejsce następne po ostatnim w OPEN). Natomiast punkty bonusowe będą zależne od liczby startujących w danej kategorii (Open, Runners Up, Beginners, Starters)

 

Przykład: 1 miejsce w singlu w turnieju kategorii "OPEN” przy startujących ośmiu zawodnikach to 500 punktów podstawowych + 40 punktów bonusowych = 540 punktów rankingowych. Ostatni zawodnik w tej kategorii dostanie 240 pkt (200+40). Jeśli tym samym turnieju wystartuje 15 zawodników w Runners UP wtedy zwycięzca tej kategorii dostanie 185 pkt podstawowych i 75 pkt bonusowych = 260 pkt zaś ostatni 105 pkt (30+75). Itd.

 

12. Zawodnik grający w 2-ch kategoriach singlowych może być klasyfikowany za dany turniej tylko w jednej z kategorii gry pojedynczej. W przypadku gdy zawodnik grający w kategorii wyższej równocześnie przegrywa na tym samym turnieju z jakimkolwiek zawodnikiem kategorii niższej to klasyfikowany jest w kategorii niższej.

 

13. W wszystkich turniejach cyklu RSL & FORZA  GRAND PRIX  PRIX rozgrywane są mecze o  3-miejsca.

 

14. Jeżeli w danym dniu turnieju dochodzi do meczu tych samych zawodników to w pierwszej kolejności mecz ten jest zaliczany do wyższej kategorii  a mecz w kategorii niższej nie jest rozgrywany. Rezultat z pierwszego spotkania zaliczany jest do wszystkich innych meczy pomiędzy tymi graczami. Zasada ta nie obowiązuję  w przypadku gdy meczem

ponownym jest spotkanie finałowe w dowolnej kategorii lub mecz ten ostatecznie decyduje o bezpośredniej kolejności miejsc w grupie między tymi dwoma zawodnikami.

15. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem na danym turnieju określa ilu zawodników z grup eliminacyjnych będzie grać dalej systemem pucharowym a

     wyniki tak wyznaczonego poziomu gier będą zaliczane do ostatecznej listy ustalającej pełną kolejność miejsc w turnieju.

 

 

 

V. Nagrody i dyplomy

1. Za pierwsze 3 miejsca w poszczególnych kategoriach turniejów bieżących     przewidziane są medale lub dyplomy

2. Na każdym turnieju organizator rozlosuję 3 nagrody spośród wszystkich uczestników danego turnieju. Zawodnik nabywa tyle praw do losowania w ilu kategoriach występuje w danym turnieju.

3. Na ostatnim turnieju danego sezonu spośród 3-ch zawodników posiadających największą liczbę startów w danym sezonie rozlosowana zostanie nagroda główna w wysokości 500 zł. Liczba startów określana będzie dla każdego zawodnika jako suma startów w poszczególnych kategoriach turniejowych.

 

VI. Zasady ogólne

1. Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania sezonu pod warunkiem zapowiedzi ustnej organizatora na turnieju bieżącym oraz opublikowaniu ich na 7 dni przed datą kolejnego turnieju na stronie internetowej

www.badminton.net.pl

3. Organizator ma prawo niedopuszczenia do turnieju osób, które naruszają etykę człowieka-sportowca, działają w oderwaniu od zasad dobrego współżycia, wpływają destrukcyjnie na środowisko badmintonistów lub swą postawą czynią moralną lub finansową szkodę dla popularyzacji badmintona mając negatywny wpływ na pracę organizatora lub samopoczucie większości zawodników biorących udział w cyklu FORZA & RSL GRAND   PRIX

organizator

     CYKLU TURNIEJÓW

RSL & FORZA  GRAND PRIX 

 Jacek Szafrański